HOÀN THÀNH LẮP DỰNG CẨU MINI BS 1000H TẠI BÌNH DƯƠNG