Cùm xoay

  • Cum Xoay

   Cùm xoay hay còn gọi là Khóa giàn giáo. Cùm cố định hay còn gọi là Cùm chết, Cùm tĩnh, Cùm Giàn Giáo, Khóa Cố Định, Khóa Chết.

Bình luận

 Tags: cùm xoay. ,